ความหลากหลายของพืชและสัตว์

มาตรฐาน

ความหลากหลายของพืชและสัตว์
ระดับความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลาย หมายถึง ลักษณะที่แตกต่างของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันอันเนื่องมาจากพันธุ กรรมหรือยีนและกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หมายถึง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันหรือแหล่งที่อยู่ต่างกัน โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจมีความแตกต่างกันทั้งด้าน ชนิด จำนวน และลักษณะทางพันธุกรรม
นักชีววิทยาได้กล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพได้ 3 ระดับ ดังนี้
1. ความหลากหลายในระดับพันธุกรรม หมายถึงความหลากหลายขององค์ประกอบทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกให้ เห็น ทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป เช่น ลักษณะของผีเสื้อ จะมีสี ขนาด และลวดลายของปีก แตกต่างกันตามชนิดและสายพันธุ์

ภาพ : แสดงผีเสื้อชนิดต่างๆ

ความหลายหลายทางพันธุกรรมมีสาเหตุดังนี้
o การผ่าเหล่า หมายถึง ลูกที่เกิดมามีลักษณะที่แตกต่างจากพ่อแม่ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือได้รับสารเคมี เช่น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น
o การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ใหม่และดีกว่าเดิม
o การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่มีลักษณะเด่น และลักษณะด้อยของพ่อ แม่แตกต่างกัน
o การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น การผสมเทียม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การโคลนนิ่ง การตัดต่อยีน เป็นต้น
2. ความหลากหลายในระดับของสิ่งมีชีวิต เป็นความแตกต่างของจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตและจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิต แต่ละชนิด เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
o การวิวัฒนาการแบบทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งสามารถปรับตัวได้
o การคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเอาไว้
3. ความหลากหลายในระดับระบบนิเวศ ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งมีปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในระบบ นิเวศนั้น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s